Obchodní podmínky

podnikatele Hana Komárová, Květinářství Scarlet, místem podnikání Vaníčkova 1093/23 Ústí nad Labem PSČ 400 07 IČO: 01401688 DIČ: CZ7658112924

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www. kvetinarstviscarlet.cz

Každá objednávka je považována za přijatou až v momentě když

  •                      obdržíme platbu na náš účet
  •                      obdržíme potvrzení o platbě emailem nebo faxem
  •                      po akceptaci platby platební kartou v autorizačním centru

Cena za dopravu

                     ceník za doručení květin po Ústí nad Labem a okolí naleznete v sekci doručení květin

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) podnikatele Hana Komárová, Květinářství Scarlet, místem podnikání Vaníčkova 1093/23 Ústí nad Labem PSČ 400 07 IČO: 01401688 DIČ: CZ7658112924, (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží (dále jen zboží) prodávajícím kupujícímu s tím, že zboží může být dle kupní smlouvy prodávajícím dodáno přímo kupujícímu nebo jiné osobě, kterou kupující v kupní smlouvě určí (dále jen příjemce zboží). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kvetinarstviscarlet.cz (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, telefonicky nebo elektronickou poštou.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží (s registrací i bez registrace) je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, nejedná se o závazný smluvený vzorek či předlohu, a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o lokalitách a okolí Ústí nad Labem, do kterých je prodávajícím zboží doručováno. V centru města uvedeném na webovém rozhraní obchodu zajišťuje prodávající rovněž doručení zboží ve zkráceném čase (expresní rozvoz zboží). Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci Ústí nad Labem a okolí do 20 km. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího a kupujícího individuálně sjednat rozvoz zboží mimo tuto lokalitu.

3.4. Kupující může zboží objednávat některým z následujících způsobů: vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu, telefonicky nebo elektronickou poštou doručenou prodávajícímu (dále jen objednávka). Objednávka obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží,

3.4.2. kupujícím - zejména jméno, příjmení, adresa, telefon, adresa elektronické pošty,

3.4.3. příjemci zboží zejména jméno a příjmení, adresa, telefon, email, případně další údaje pro doručování (pokud kupující v objednávce určí, že zboží má být doručeno příjemci zboží),

3.4.4. údajů o dni doručení zboží kupujícímu nebo příjemci zboží a o předpokládaném (orientačním) čase doručení zboží,

3.4.5. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

3.4.6. případně informace o vzkazu kupujícího pro příjemce zboží, který má být prodávajícím ke zboží připojen.

3.5. Objednání zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace uvedené v čl. 3.4. obchodních podmínek. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Potvrdit objednávku.

3.6. Objednání zboží telefonicky. Kupující je oprávněn objednat zboží telefonicky na telefonním čísle prodávajícího +420 739 286 202, a to každý den v době od 9:00 do 18:00 hod. Mimo shora uvedenou dobu dostupnosti telefonního čísla pro uskutečnění objednávky, je kupující oprávněn objednat zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu nebo elektronickou poštou. V telefonické objednávce zboží kupující uvede zejména údaje uvedené v čl. 3.4. obchodních podmínek.

3.7. Objednání zboží elektronickou poštou. Kupující je oprávněn objednat zboží elektronickou poštou odesláním objednávky obsahující údaje uvedené v čl. 3.4. obchodních podmínek na elektronickou adresu prodávajícího komarova@kvetinarstviscarlet.cz

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, elektronickou poštou či telefonicky).

3.9. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky či dodatečném potvrzení objednávky některým ze způsobů uvedených v čl. 3.6. 3.8. obchodních podmínek toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (dále jen storno objednávky), nejpozději 12 hodin před začátkem doby doručení v požadovaný den doručení zboží, kterým je 9:00 hod. požadovaného dne doručení. Storno objednávky musí být kupujícím doručeno prodávajícímu na komarova@kvetinarstviscarlet.cz V případě, že bude storno objednávky kupujícím doručeno prodávajícímu ve shora uvedené lhůtě, vrátí prodávající kupujícímu zpět uhrazenou kupní cenu nebo její část a náklady na dopravu zboží, a to převodem, kartou nebo pay pal, podle toho jakým způsobem byla objednávka uhrazena. Peníze budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne doručení storna objednávky kupujícím prodávajícímu. V případě, že kupující doručí prodávajícímu storno objednávky později, než ve shora uvedené lhůtě, nebude prodávajícím zboží doručeno kupujícímu nebo příjemci zboží. V takovém případě však nemá kupující nárok na vrácení kupní ceny zboží ani její části ani nákladů na dopravu zboží, a takto uhrazená kupní cena bude prodávajícím jednostranně započtena na náhradu vzniklé škody ve výši provedené objednávky. Kupující má právo si vyzvednout zboží na adrese provozovny Vaníčkova 1093/23 Ústí nad Labem nejpozději však do 24 hodin od termínu doručení stanoveného v dané objednávce.

3.11. Prodávající je povinen odeslat zboží kupujícímu nebo příjemci zboží poté, co bude ze strany kupujícího splněna jedna z níže uvedených podmínek:

                      platba kupní ceny zboží je připsána na bankovní účet prodávajícího,

                      prodávající obdrží od kupujícího potvrzení banky o platbě převodem ve formátu .PDF nebo print screen platebního příkazu zadaného kupujícím k úhradě kupní ceny na elektronickou adresu prodávajícího komarova@kvetinarstviscarlet.cz, tato varianta je možná pouze u zboží do výše ceny 1000 Kč

                      prodávající bude vyrozuměn o akceptaci platby platební kartou kupujícího autorizačním střediskem

                      prodávající obdrží potvrzení od poskytovatele pay pal, v případě, že si vybere tento způsob platby

(vše dále jen jako podmínky pro odeslání zboží).

Tím není dotčeno ujednání čl. 5.6. obchodních podmínek, podle kterého je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn připsáním kupní ceny na účet prodávajícího.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku vsouvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady natelefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. ZBOŽÍ

4.1. Součástí kytic vyobrazených na webovém rozhraní obchodu nejsou vázy, ve kterých jsou kytice aranžovány.

4.2. Fotografie dárkových předmětů prezentovaných na webovém rozhraní obchodu jako jsou například plyšové hračky, lahve vína atd. jsou orientační a prodávající se zavazuje dodat kupujícímu podobné zboží ve stejné cenové relaci.

4.3.Objednávka kytic z jednotlivých kusů květů musí obsahovat nejméně 7 ks květů  kytici.

4.4. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že se může stát, že objednané zboží se bude mírně lišit od zboží uvedeného na webovém rozhraní obchodu. Za mírnou odlišnost zboží se případě kytice či květinového zboží považuje zejména odlišnost co do tvaru, vzhledu, barvy, druhu a počtu květů. V případě dárkových předmětů se za mírnou odlišnost považuje dodání podobného zboží ve stejné cenové relaci. Náhrada je prováděna zbožím stejného či podobného vzhledu, druhu, množství a ve stejné nebo vyšší ceně.

4.5.V případě změny zboží ve větší míře než je shora uvedeno v čl. 4.4. obchodních podmínek z důvodů na straně prodávajícího, bude prodávající kupujícího před odesláním zboží telefonicky kontaktovat za účelem dohody o změně zboží a tato dohoda bude následně potvrzena elektronickou poštou. Pokud nedojde k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím o změně zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.6. Změna zboží z důvodů na straně kupujícího je možná pouze na základě telefonické dohody mezi prodávajícím a kupujícím, která musí být následně potvrzena elektronickou poštou.

4.7. Prodávající kupujícímu doporučuje každý den seříznout stonky květin v kytici či květinovém zboží včetně výměny vody a udržovat ve vhodném klimatickém prostředí.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena zboží je stanovena  kupní smlouvě.

5.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby v závislosti na způsobu učinění objednávky dle čl. 3.6. 3.8. obchodních podmínek:

5.2.1. bezhotovostně platební kartou (v případě objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu);

5.2.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen účet prodávajícího):

číslo účtu 257617428/ 0300

účet vedený u Československá obchodní banka, a.s. Poštovní spořitelna

BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ60 0300 0000 0002 5761 7428 SWIFT:CEKOCZPP

(v případě objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu, telefonicky nebo elektronickou poštou);

5.2.3. v hotovosti vkladem na účet prodávajícího v kterékoliv pobočce společnosti Česká pošta  a.s. V České republice (v případě objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu, telefonicky nebo elektronickou poštou) s tím, že po složení hotovosti je kupující povinen telefonicky kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle + 420 737 616 029 a informovat ho o provedení vkladu;

5.2.4. PayPal (v případě objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu);

5.2.5. platba na základě faktury vystavené prodávajícím je možná na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím (v případě objednávky učiněné telefonicky nebo elektronickou poštou).

5.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.5. Kupní cena je splatná bezprostředně po doručení potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu dle čl. 3.9. obchodních podmínek.

5.6. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího nebo hotovostní platby vkladem na účet prodávajícího je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu nebo příjemci zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej ve lektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že kytice a ostatní zboží z květin, které jsou předmětem kupní smlouvy, jsou vždy prodávajícím vázány a upravovány podle přání kupujícího, a to jak kytice prezentované na webovém rozhraní obchodu jako vzorové, tak i kytice sestavené individuálně podle přání kupujícího; tzn. kytice a ostatní zboží z květin je jak zboží podléhající rychlé zkáze, tak i zboží, jež je smíšeno s jiným zbožím, či upraveno podle přání kupujícího.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 24 hodin od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné písemně na adresu prodávajícího: Květinářství Scarlet Vaníčkova 1093/23 Ústí nad Labem PSČ 400 07 , či elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího komarova@kvetinarstviscarlet.cz

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 24 hodin od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. V případě, že se po potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu výrazným způsobem změní cena zboží účtovaná prodávajícímu jeho dodavatelem, nebo není-li zboží momentálně skladem u dodavatele prodávajícího, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem dohody o změně objednávky. Nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k dohodě o změně objednávky, jsou prodávající nebo kupující oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Pokud kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část, bude mu uhrazená částka prodávajícím převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Tím není dotčeno právo prodávajícího dodat kupujícímu mírně odlišné zboží dle čl. 4.4. obchodních podmínek.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Zboží bude prodávajícím odesláno kupujícímu nebo příjemci zboží, kterého kupující určí, po splnění podmínek pro odeslání zboží dle čl. 3.11. obchodních podmínek.

7.2. Zboží je prodávajícím doručováno každý den v době od 9:00 hod. do 18:00 hod. Doručení je možné také po 18:00 o víkendu a o svátcích. Ceník pro doručení v tuto dobu je uveden v sekci doručování květin. Doručení zboží mimo výše uvedenou dobu je možné na základě individuální telefonické dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

7.3. Pokud budou podmínky pro odeslání zboží splněny nejpozději do 15:00 hod. dne pro doručení zboží stanoveného v kupní smlouvě, zavazuje se prodávající doručit zboží v tento den. V případě, že podmínky pro odeslání zboží nebudou ve shora uvedené lhůtě splněny, doručí prodávající zboží následující den v době mezi 9:00 a 18:00 hod.

7.4. V případě, že má být dle kupní smlouvy zboží doručeno  v sobotu nebo v neděli, ve svátek, musí být podmínky pro odeslání zboží splněny nejpozději v pátek  do 15:00 hod. Nebo v den před svátkem do 15:00

7.5. V případě, že je součástí objednaného zboží potravinový koš, musí být podmínky pro odeslání zboží splněny nejpozději dva pracovní dny před datem dodání.

7.6. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že čas doručení, který je zvolen kupujícím v objednávce je orientační, a skutečný čas doručení zboží prodávajícím kupujícímu nebo příjemci zboží se může lišit.

7.6.1V těchto dnech bohužel nemůžeme garantovat čas doručení , čas zvolený v objednávce je pouze orientační. Jedná se o tyto termíny 14.2. , 8.3. a Den Matek.

7.7. Způsob dopravy zboží určuje prodávající.

7.8. Je-li kupující sám příjemcem zboží, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Určí-li kupující v kupní smlouvě odlišnou osobu jako příjemce zboží, je zboží považováno za doručené v okamžiku, kdy jej příjemce zboží převezme od prodávajícího. Zboží je rovněž považováno za doručené v okamžiku, kdy příjemce zboží od prodávajícího odmítne převzít. V případě, že příjemce zboží nebude zastižen na adrese uvedené v kupní smlouvě a prodávajícímu se jej nepodaří kontaktovat emailem nebo telefonicky (kupující neuvede do objednávky telefonický kontakt na příjemce zboží nebo se prodávajícímu nepodaří příjemce zboží telefonicky kontaktovat), pokusí se prodávající telefonicky kontaktovat kupujícího a dohodnout se na doručení zboží. V případě, že se prodávajícímu nepodaří telefonicky kontaktovat kupujícího nebo nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím o doručení zboží, uloží prodávající zboží v sídle nebo na pobočce prodávajícího a informuje kupujícího o možnosti vyzvednutí zboží v sídle nebo na pobočce nebo o možnosti objednat si opakované doručení zboží kupujícímu nebo příjemci zboží. V případě , že nebude příjemce zboží na uvedené adrese, vyhrazuje si prodávající právo předat zboží na recepci nebo blízkým osobám ( např. soused/ka , rodinní příslušníci atd ). Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží podléhající skáze, je kupující povinen si takovéto zboží vyzvednout nejpozději do 48 hodin od přijmutí informace od prodávajícího o nezastižení adresáta nebo odmítnutí převzetí od příjemce.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nebo příjemce zboží nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.9. Kupující nebo příjemce zboží je povinen potvrdit prodávajícímu převzetí zboží.

7.10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující nebo příjemce zboží povinen zkontrolovat neporušenost zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání viditelné závady zásilky nemusí kupující nebo příjemce zboží zásilku od přepravce převzít.

7.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, http://adr.coi.cz/. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako osobní údaje).

10.3. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od vytvoření poslední objednávky, nejpozději však do odvolání souhlasu kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může využít svého práva požadovat po prodávajícím nebo zpracovateli:

                     přístup ke svým osobním údajům;

                     opravu osobních údajů;

                     výmaz osobních údajů;

                     omezení zpracování údajů týkajících se subjektu údajů;

                     právo vznést námitku proti zpracování; a

                     právo na přenositelnost údajů.

10.9. Kupující je oprávněn požadovat od prodávajícího nebo zpracovatele bezplatný přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a je oprávněn vznést námitku proti zpracování, a dále další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

10.10.    V případě porušení povinnosti prodávajícího nebo zpracovatele je kupující oprávněn podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, jakožto dozorovému orgánu.

10.11. podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete v sekci "ochrana osobních údajů"

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1  veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a cookies naleznete v sekci "ochrana osobních údajů"

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hana Komárová, Květinářství Scarlet, místem podnikání Vaníčkova 1093/23 Ústí nad Labem PSČ 400 07, adresa elektronické pošty komarova@kvetinarstviscarlet.cz, telefon +420 739 286 202.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád) podnikatele Hana Komárová, Květinářství Scarlet, místem podnikání Vaníčkova 1093/23 Ústí nad Labem PSČ 400 07 IČO: 01401688 DIČ: CZ7658112924 (dále jen prodávající) upravuje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) odpovědnost prodávajícího za vady zboží (dále jen zboží) zakoupeného jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kvetinarstviscarlet.cz (dále jen obchod).

1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou kupujícím uplatňována práva kupujícího vůči prodávajícímu z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace).

1.3. Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy osoba, která zakoupila zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

2. ROZSAH REKLAMACE

2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z reklamace (vadného plnění) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3. Ustanovení uvedená v čl. 2.2. reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. PODMÍNKY, ZPŮSOB A MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. V případě, že je zboží doručováno přímo kupujícímu, prohlédne zboží sám kupující. V případě, že je na základě informace uvedené kupujícím  v kupní smlouvě zboží doručováno jiné osobě (dále jen příjemce zboží) je kupující povinen zajistit prohlédnutí zboží příjemcem zboží. Pokud je zjištěno poškození zboží, je kupující / příjemce zboží povinen s doručovatelem vyhotovit záznam o poškození zboží a ihned uplatit reklamaci zboží. Reklamace jiných vad zboží, které nebyly viditelné při převzetí zboží, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení osobně na adrese provozovny prodávajícího Květinářství Scarlet, místem podnikání Vaníčkova 1093/23 Ústí nad Labem PSČ 400 07  v provozní dobu provozovny vždy každý pracovní den v době od 9:00 do 15:00 hod. nebo zasláním fotografie dodaného zboží na emailovou adresu, nebo v místě podnikání prodávajícího Květinářství Scarlet, místem podnikání Vaníčkova 1093/23 Ústí nad Labem PSČ 400 07

3.2. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit reklamaci v době 24 hodin od převzetí zboží,

3.3. Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost zboží v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

3.4. Reklamaci je oprávněn uplatnit kupující, který prodávajícímu prokáže, že je oprávněn k podání reklamace, dokladem o koupi reklamovaného zboží

3.5. Kupující musí při uplatnění reklamace prodávajícímu sdělit, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje; touto volbou je kupující vázán a není oprávněn ji následně měnit.

3.6. Kupující je povinen předložit prodávajícímu spolu s reklamací ve lhůtě pro uplatnění reklamace dle čl. 3.1. reklamačního řádu reklamované zboží a okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, se považuje za okamžik uplatnění reklamace kupujícím.

3.7. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

4.2. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.3. V případě, že je reklamace prodávajícím shledána jako oprávněná, má kupující právo:

                      v případě podstatného porušení kupní smlouvy na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy,

                      v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Ostatní nároky kupujícího vyplývající z platných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

4.4. V případě, že kupujícímu vznikne na základě reklamace nárok odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci a totožný typ zboží není možné kupujícímu dodat, nabídne prodávající kupujícímu obdobné zboží ve stejné cenové relaci. V případě, že kupující s dodáním obdobného zboží nevysloví souhlas, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil.

4.6. V případě, že je reklamace zboží shledána neoprávněnou, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

4.7. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží u prodávajícího bezodkladně po obdržení informace, že reklamace byla vyřízena, a to bez ohledu zda byla reklamace vyřízena jako oprávněná či neoprávněná. Nejpozději je kupující povinen si reklamované zboží vyzvednout 30. den ode dne uplatnění reklamace. V případě, že si kupující u prodávající reklamované zboží ve shora uvedené lhůtě nevyzvedne, je prodávající oprávněn reklamované zboží na náklady kupujícího prodat či zlikvidovat. V případě prodeje je prodávající oprávněn odečíst si náklady na uskladnění reklamovaného zboží a náklady prodeje.

4.8. Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Toto je možné nejpozději do 30 dnů od doručení zásilky.

4.9. Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.2. Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

Kdy nedoručujeme květiny

Květinu bohužel nemůžeme doručit v těchto termínech. 24.12. , 25.12. , 26.12. a 1.1. Ve dnech státních svátku je doručení možné pouze někdy a po předběžné dohodě.

Sphere
Poskytujeme výhody a slevy na kartu Sphere.

KVĚTINÁŘSTVÍ

Vaníčkova 23

40001 Ústí nad Labem

 

627.jpg

KOMÁROVÁ HANA

ŽIVNOSTNÍK ROKU 2017

Květinářka

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.